Nối Lại - Kết nối những Trái tim

Nối Lại

Khi Two Worlds Gặp

Chuyện gì xảy ra khi hai người có nguồn gốc khác nhau đáp ứng, mặc dù họ ghét nhau, và rơi hoàn toàn trong tình...
Chi tiết